Referat af ekstraordinær generalforsamling

Fløng, den 24. april 2018

Referat af Ekstraordinær generalforsamling, den 23. april 2018, kl. 15.00 i Flønghallens Cafe.

Dagsorden:
Torben bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jens Peter Kristensen

Referent: Lizzie Hansen

2. Valg af to stemmetællere
Mette og Marianne

3. Optælling af stemmeberettigede
61 medlemmer
Torben redegjorde for den situation, der opstod efter manglende formandsemne ved den ordinære generalforsamling, og efter, at kassereren havde valgt at stoppe med øjeblikkelig virkning.

4. Valg af repræsentanter til bestyrelsen:
a. Foreningsformand
Bestyrelsen foreslår Kell Michelsen. Valgt med akklamation

b. Kasserer:
Bestyrelsen foreslår
Hans-Arne Sørensen. Valgt med akklamation

c. Bestyrelsesuppleanter

Bestyrelsen foreslår Jens O Hansen og Jytte Handryciak. 
Forslag fra salen Jørgen Andersen                                        

Alle 3 blev valgt.

5. Eventuelt
Kirsten begrundede sin beslutning om at fratræde kassererposten.
Bestyrelsen ønskede at overrække 3 fl. vin til Kirsten, med tak for hendes upåklagelige arbejde som kasserer, hvilke desværre blev afslået.

Referat
Lizzie Hansen

Referat fra generalforsamlingen 2018

Marts-2018

Fløng, den 10.3.2018
Referat
Seniormotion generalforsamling den 9. marts 2018
1. Valg af dirigent:
Jens O. Hansen blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt og pointerede at, der skulle være betalt kontingent for stemmeberettigelse samt konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Valg af to stemmetællere:
Kurt Holtermann
Bjarne Thulin

3. Optælling af stemmeberettigede:
131 stemmebrettigede

4. Bestyrelsens beretning:
Formanden indledte med, at det igen i år havde været et godt år Seniormotion i Fløng. Traditionen tro er vi gået lidt frem, og er nu 332 medlemmer, hvilket gør os til den 3. største forening i Fløng Hedehusene Idrætsforening, kun Fodbold og Svømning er større.
I alt har Fløng Hedehusene Idrætsforening til sammen ca. 2000 medlemmer. Det forhold er et vigtigt omdrejningspunkt i den udvikling FHI, som er i gang netop nu.
Delegeretmødet 2017 i FHI var endnu en trist markering af at der er brug for en revitalisering af det fælles arbejde. Fremmødet var katastrofalt lavt. Som bekendt er det på delegeretmødet, at alle medlemmer af alle foreninger, under FHI har mulighed for, at møde op og præge arbejdet i det kommende år, og at vælge de personer, som skal varetage det løbende arbejde igennem året.
Jeg håber meget, at det kommende delegeretmøde den 22. marts vil afspejle en fornyet interessse fra medlemmer og bestyrelse.
Hvad er så ændret i FHI? Først og fremmest skal alle foreninger fortsat samles om FHI, for derved at tale med en mere markant stemme overfor omverdenen, Høje-Taastrup Kommune, erhvervsliv, Skoler og Idrætsanlæg, DGI m.fl.. Kort fortalt, ændre organiseringen på den måde, at formanden (Jan Kock), får til hovedopgave at være politisk, udadvendt, og at arbejde for at FHI er kendt og inddrages i vigtige planer og beslutninger, hvor det er gavnligt. Først og fremmest overfor de lokale politikere, andre foreninger og sponsorer. Den øvrige ledelse af FHI vil være kendetegnet ved tre fagudvalg på områderne: Kommunikation, udvikling og arrangementer. Udvalgene besættes med valgte på delegeretmøde, og gerne øvrige medlemmer fra forskellige foreninger.
Arrangement-udvalget har allerede nu fremlagt en skitse til hvordan vi i forår/sommer 2019 kan lave en fælles foreningsdag. En dag, som vil være præsentation af de enkelte foreninger, og samtidig være en sjov idrætsdag, hvor der sikkert bliver lejlighed til, at dyrke forskellige af vores idrætsgrene. Det er stadig muligt, at melde sig under fanerne, og til den tid, at bidrage til et flot og nyttigt arrangement.
Det bliver meget spændende, og som altid er der brug for frivillige hjælpere i kortere eller længere tid. Det vil I komme til, at høre nærmere om i tiden der kommer.
Nu til vores egen forening, og nogle af de milepæle, som har sat deres præg på det seneste år i Seniormotion.
FIRMATUREN
Den 9. juni blev Firmaturen igen afholdt. En cykelevent, arrangeret i samarbejde med blandt andet TV2 og Høje Taastrup Kommune. Mange firmaer havde tilmeldt hold, og vi blev bedt om at assistere ved posterne. Det kunne lade sig gøre, idet Hans-Arne som sædvanlig var klar til, at rykke ud, med 9 deltagere fra cykelholdet og 5 personer fra badminton. Et flot fremmøde. Tak for hjælpen..
BYFESTEN
Senere på sommeren deltog vi igen i Byfesten, hvor deltagere fra gymnastikholdet stod sammen om, at bage og sælge kager. Vi fik et mindre overskud, som vi har doneret til konsolidering af byfesten. Vi havde egentlig planlagt, at lave tombola, men desværre drillede leverandøren i sidste øjeblik, vi vil måske deltage næste gang.
ÆNDRINGER I FESTUDVALGET.
Efter sommer trådte kasserer Kirsten Larsen ud af festudvalget. Det skyldes grundlæggende personlige uoverensstemmelser. De tilbageværende medlemmer valgte, at fortsætte, og efterfølgende har Bestyrelsen tilkendegivet, at det er uhensigtsmæssigt med sammenfald af kassererposten og medlemskab af festudvalget.
GYMNASTIKINSTRUKTØR
Vi havde i flere måneder krise omkring gymnastikholdet, Ingelise havde meddelt, at hun ønskede at stoppe som instruktør. Vi søgte forgæves med lys og lygte, og var så småt indstillet på, at måtte betale en professionel, som også viste sig, at være svært. Enden blev heldigvis, at Ingelise fortsat stillede sig til rådighed, med den lille krølle, at hun med vores velsignelse, kunne holde de fridage, som hun havde brug for. Omfanget af fridage har foreløbig ikke givet nævneværdig gene. Det er stadig vigtigt, at finde en afløser/assistent til holdet som tæller 90 deltagere.
NYT HOLD – WIST
Jens O. Hansen så muligheden for, at starte et nyt Whisthold i vores klubhus. Det er blevet en succes, med omkring 20 aktive kortspillere. En appel til, at klubhuset benyttes, og meget gerne komme med ideer til indretning.
EKSKLUSIONSSAG
I ca. 7 år har der være konflikt om en enkelt person Der er løbende givet advarsler, men på grund af gentagne tilfælde af voksenmobning, besluttede bestyrelsen for snart 4 år siden, at der måtte skrides ind, og besluttede at ekskludere personen fra foreningen. Imidlertid kom der en udmeldelse fra personen, men med et fortsat fremmøde på bordtennisholdet, hvor en håndfuld spillere stålsat bakkede personen op. Den 1. december 2017 traf bestyrelsen derfor beslutning om, at nedlægge bordtennisholdet, hvilket blev effektueret med udgangen af december 2017.
På opfordring, indledte bestyrelsen i december en drøftelse med repræsentanter fra det nedlagte hold og resultatet blev, at fra januar 2018, startede et nyt hold med Poul Vagner holdleder og Frank Dahlbæk som medholdledere, med garanti for, at reglerne frem over vil blive overholdt.
Efterfølgende er vedkommende også trukket ud af badminton, hvor vedkommende af og til afløste.
FESTUDVALGET
Der er igen i år lavet en række gode og velbesøgte arrangementer. Blandt andet har der været afholdt tøndeslagning til fastelavn, og julebanko blev afholdt med sædvanlig succes. En tur til det nyistandsatte museum på Mosede Fort og en bustur til Røsnæs, hvor alle pladser blev udsolgt
KONTAKTPERSONER
For at styrke og sikre et tættere samarbejde mellem bestyrelsen og de enkelte hold, blev det besluttet, at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er faste kontaktpersoner til 2-3- hold hver. Det betyder, at alle hold nu er repræsenterede på vores bestyrelsesmøder.
ENDNU ET NYT HOLD
Overskriften er HYGGE, hvor Ingelise Kristensen og Stence Christiansen i et par timer sørger for indkaldelse og afvikling af 2-3 timers hyggeaktivitet med snak, brætspil m.m.
NYE MØBLER
De nye møbler glæder især petanquespillerne. Bordene er nu med hjul og meget nemmere at flytte rundt med. Sponsorerne er Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Kulturforvaltning. De gamle møbler bliver sat i stand og givet til værdigt trængende.
HOLDLEDERMØDE
I oktober samlede bestyrelsen alle holdlederne til et møde, hvor vi drøftede de enkeltes status. Det blev i år afholdt som workshop, med formålet, at hente informationer om, hvad der er godt og hvad vi skal være opmærksomme på.
Rigtig fine input:
- Det sociale samvær er den alt overskyggende værdi på alle hold
- Det er godt at få rørt sig
- En god frokost i ny og næ er heller ikke at kimse af
- Efterlysning af flere holddeltagere til enkelte hold
- Glade for arrangementerne fra Festudvalget, og ville gerne have flere længere ture, og gerne jubilæumsfest hvert 5. år.
- I al beskedenhed kunne vi udlede, at medlemmerne var godt tilfredse.
Vi vil gerne markere, at vi er mange som er meget glade og taknemmelige for det arbejde som alle holdledere, instruktører og festudvalget bidrager med. Alle fik overrakt en flaske vin som tak for indsatserne.
Da dette, som det fremgår af mødeindkaldelsen, er min sidste beretning, vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for 4 år på formandsposten. Det har været sjovt og lærerigt, både spændende, udfordrende, rædselsfuldt, men alt overvejende hyggeligt og rart. Jeg er sluppet uden varige mén, og håber at det samme er kan siges om jer. Men hvor har jeg mødt mange søde mennesker. Tak for opbakningen fra holdledere og fra medlemmer, og tak for samarbejdet med nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Beretningen blev godkendt efter en kritisk bemærkning fra Kurt Holtermann om beslutningen vedrørende bordtennisholdet.
5. Regnskab 2017 til godkendelse:
Spørgsmål til anvendelsen af de opsparede midler. Formanden svarede ” aktiviteter i 2018 og opsparing til en jubilæumsfest om 2 år”.
Regnskabet godkendt

6. Præsentation af budget for 2018.
Spørgsmål:
”Hvorfor operere med et underskud i stedet for løbende at udmønte beløbene”.
Svar:
” Bestyrelsen finder det mere korrekt, at de beløb vi traditionelt bruget til aktiviteter, også fremgår af budgettet”.

7. Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse til kr. 200.00, idet der fremover, årligt vil fremkomme et underskud på ca. 15.000,00. Dette afstedkom en del diskussion.
Forslaget blev vedtaget med 54 stemmer mod 51.

8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen m.fl. På valg er:
a. Foreningsformand
Der fremkom intet forslag, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling.
b. To bestyrelsesmedlemmer:
Der blev foreslået :
Finn Kokholm, Jørgen Andersen, Anders Larsen og Ole Christiansen.
Valgt til bestyrelsen: Finn Kokholm og Ole Christiansen
c. To bestyrelses suppleanter:
Hans Arne og Anders Larsen
d. En revisor:
Arne Kristiansen blev genvalgt
e. En revisorsuppleant:
Birthe Riishede blev genvalgt
f. To delegerede til FHI´s generalforsamling den 22. marts 2018, kl. 19.00:
Ingelise Kristensen, nr. 2 udpeges af bestyrelsen.

9. Evt.:
Kirsten oplyste, at men ikke behøver dyre stave for, at deltage i stavgang. Nina har stave, der ikke længe bliver brugt, og som gerne må overdrages til en anden.

Næstformanden takkede Kell for det store arbejde han har gjort, med 3 flasker vin, og takkede Hanne for at stå sin mand bi i stormvejret, med en buket blomster.

Referat
Lizzie Hansen

Download referat af Seniormotions generalforsamling 2018 her.

Regnskab 2017 Budget 2018

Her kan du downloade Regnskab 2017 og Budget 2018. Herfra kan du både læse og udskrive begge dele.
Medbring venligst selv regnskab og budget, hvis du ønske dit eget eksemplar på generalforsamlingen.

Den 9. juni bidrog 15 friske seniormotionister med at sikre at cykelløbet Firmaturen blev gennemført på ordentlig vis. Efter først selv at have udforsket dele af ruten - som det fremgår af fotoet - hjalp de cykelløbets deltagere på rette vej.